Millainen on Vihreä kunta?

Vihreässä kunnassa ihmisten hyvinvoinnista ja luonnosta huolehtiminen on kaiken päätöksenteon ytimessä.

Vihreä kunta päivittää rohkeasti osaamistaan ja ponnistaa kohti uutta, käyttäen historiaa voimavaranaan. Vihreä kunta löytää vahvuuksia juuri omista paikallisista piirteistään, eikä pyri olemaan kopio muista.

Vihreä kunta sitoutuu edistämään kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. 

Vihreässä kunnassa päätökset tehdään avoimesti ja kuntalaisia osallistaen. Päätöksiä tehdessä arvioidaan niiden vaikutukset eri ihmisryhmiin ja kuullaan ihmisiä heitä koskevissa asioissa.

Vihreä kunta on vastuullinen työnantaja, joka tarjoaa mahdollisuuksia työuran eri vaiheissa oleville työntekijöille sekä rekrytoi anonyymisti ja reilusti.  

Tässä kuntavaaliohjelmassa kuvaamme Vihreiden tärkeimpiä tavoitteita Forssan seudun kuntien näkökulmasta ja keinoja niiden toteuttamiseksi.

Ilmastonmuutosta torjutaan kunnissa

 • Laaditaan seutukunnalle yhteinen ilmasto-ohjelma.
 • Panostetaan kevyenliikenteenväylien kunnossapitoon ja lisäämiseen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen.
 • Suositaan koulu- ja päiväkotiruokailussa sekä kunnan henkilöstöravintoloissa lähi- ja luomuruokaa sekä lisätään kasvisruuan osuutta hankinnoissa.
 • Parannetaan energiatehokkuutta kunnan kiinteistöissä ja selvitetään rakennusten oman energiatuotannon mahdollisuudet.
 • Lisätään puurakentamista ja muita fossiilittomia materiaaleja rakentamisessa.
 • Panostetaan joukkoliikenteen lisäämiseen sekä biokaasuautojen tankkauspaikkojen ja sähköautojen latauspaikkojen rakentamiseen.
 • Suositaan kuntien ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa vähäpäästöisiä vaihtoehtoja.
 • Tehdään kiertotaloudesta ja resurssiviisaudesta entistä vahvempi osa seudun elinkeinoelämän arkea.
 • Huomioidaan hiilinielujen säilyttäminen ja kasvattaminen kuntien maankäytössä ja metsien hoidossa.
 • Asetetaan tavoitteeksi olla hiilineutraali seutukunta vuoteen 2035 mennessä.

Vaalitaan luonnon monimuotoisuutta

 • Otetaan luonnon monimuotoisuuden suojelu huomioon kaikessa kuntien päätöksenteossa.
 • Huolehditaan seutukunnan lähiluontokohteista ja luonnonsuojelualueista.
 • Huomioidaan kuntien metsänhoitosuunnitelmissa paremmin luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja virkistyskäyttö tuottotavoitteiden lisäksi.
 • Edistetään vesiensuojelua ja kunnostetaan koko seutukunnan elinvoiman kannalta ratkaisevan tärkeä Loimijoki. Loimijoen pelastaminen vaatii tahtoa ja tekoja.
 • Otetaan elinympäristöjen ennallistaminen osaksi kuntien luonnonsuojelutoimia.
 • Vihreä kunta panostaa roskaamisen ehkäisemiseen, pitää huolta ympäristön siisteydestä ja kannustaa kuntalaisia osallistumaan siisteystalkoisiin.

Vihreä sivistyskunta panostaa koulutukseen ja kulttuuriin

 • Turvataan jokaiselle lapselle oikeus laadukkaaseen ja yhdenvertaiseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.
 • Taataan jokaisessa kunnassa lapselle mahdollisuus harrastaa koulupäivän yhteydessä sekä osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan.
 • Mahdollistetaan yhä useammalle peruskoulun käyneelle mielekäs toisen asteen koulutuspaikka ja turvataan riittävät opiskelijapalvelut.
 • Edistetään kuntien aktiivista osallistumista koulutuksen kehittämiseen ja oppilaitosyhteistyöhön.
 • Kehitetään kulttuuripalvelujen alueellista saavutettavuutta ja laajennetaan maksuttomien kulttuuripalveluiden tarjontaa.
 • Turvataan hyvät kirjasto- ja museopalvelut sekä kansalaisopistojen tulevaisuus.
 • Panostetaan ympäristökasvatukseen ja lisätään Koijärven luontotornin ja muiden lähiluontokohteiden opetuskäyttöä.
 • Varmistetaan kaikilla koulutusasteella terveelliset ja turvalliset tilat oppimiseen.
 • Edistetään seutukunnalla tehtävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä hankeyhteistyötä.

Hyvinvointi ja terveys

 • Turvataan saavutettavat ja monipuoliset peruspalvelut sekä panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin.
 • Tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia panostamalla perhepalveluihin ja kotiin tuotavaan apuun.
 • Turvataan vammaisille ja erityisryhmille yhdenvertaiset palvelut ja lisätään heidän osallisuuttaan päätöksentekoon.
 • Vähennetään yksinäisyyttä ja ehkäistään syrjäytymistä luomalla avoimia ja turvallisia kohtaamispaikkoja.
 • Panostetaan laadukkaaseen nuorisotyöhön ja turvataan kaikkiin kuntiin nuorisotila.
 • Varmistetaan mielenterveyspalveluiden saatavuus ja lisätään erityisesti matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita.
 • Tuetaan kuntien henkilöstön työhyvinvointia edistämällä kannustavaa ja avointa työilmapiiriä.
 • Edistetään luonnon ja luovan toiminnan viemistä hoitolaitoksiin ja muiden sellaisten yleisöjen luokse, jotka eivät itse kykene hakeutumaan luontoon tai kulttuuripalvelujen luokse.
 • Huomioidaan paikallisessa valmius- ja turvallisuusyhteistyössä vapaaehtoistoimijat ja kansalaisyhteiskunta ja vahvistetaan kuntien kriisinkestävyyttä.

Talous ja työllisyys

 • Mahdollistetaan etätyön tekeminen kunnissa edistämällä työskentelytilojen ja tietoliikenneyhteyksien toimivuutta.
 • Tarjotaan yrityksille suunnattua yritysneuvontaa ja seutukunnan palvelut yrittäjälle yhdeltä luukulta.
 • Kehitetään kuntien hankintaosaamista ja hyödynnetään hankinnoissa seutukunnallisuutta, kasvatetaan elinvoimaa kestävillä hankinnoilla.
 • Panostetaan uusiin ja kestäviin ratkaisuihin, jotka säästävät samalla kunnan rahaa ja luovat työtä seutukunnalle.
 • Tarjotaan kunnissa työharjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja.
 • Hyödynnetään valtionavustuksia ja hankerahoitusta seutukunnan kehittämisessä entistä tehokkaammin.
 • Laadukkaiden palveluiden järjestäminen on pitkällä aikavälillä aina edullisempaa kuin lyhytnäköisten leikkauslistojen laatiminen.
 • Kestävän taloudenpidon tavoitteena on turvata ihmisten hyvinvointi ympäristön kantokyvyn rajoissa.

Vihreät muuttaa päätöksenteon kulttuuria

 • Suositaan päätöksenteossa avoimuutta ja moniäänisyyttä sekä otetaan erilaisissa elämäntilanteissa olevat kuntalaiset huomioon.
 • Lisätään päätöksenteon kulttuurissa johdonmukaisuutta, positiivisuutta ja keskinäistä kunnioitusta.
 • Edistetään seutukunnallista yhteistyötä, sillä yhdistämällä voimat naapurikuntien kanssa voidaan saada enemmän aikaiseksi.
 • Parannetaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon sekä kouluissa että kunnissa.
 • Vihreät sanoo ei ryhmäkurille. Jokaisen on voitava äänestää omantuntonsa mukaisesti.
 • Ennaltaehkäistään rasismia, kiusaamista ja syrjintää sekä panostetaan varhaiseen puuttumiseen.
 • Lisätään monialaista yhteistyötä tiedon ja osaamisen jakamiseksi.

Seutukunnallisen ohjelman lisäksi jokainen kunta voi halutessaan tarkentaa teemoja omaan kuntaansa sopivaksi. Lisäksi jokaisella ehdokkaalla voi olla omia kuntavaaliteemoja.