Forssan lehti uutisoi:
 
”Vihreiden valtuustoryhmä esittää, että Jokioisilla tehdään Jokioisten alueen pienvesien, purojen sekä niiden lähiympäristöjen kunnostussuunnitelma.
 
Valtuustoaloitteen lukeneen Marjo Ramstadiuksen mukaan on korkea aika palauttaa Loimijoki pienvesistöineen Jokioisilla sille kuuluvaan arvoonsa ja tehdä vaadittavat toimenpiteet niiden elvyttämiseksi. Hän muistuttaa, että Loimijoki siihen virtaavine puroineen on keskeinen osa kunnan maisemaa ja aiemmin se oli merkittävässä roolissa arjen niin kuin juhlankin virkistystoiminnassa.
 
Jokioisilla keskustan alueella hiljalleen virtaa useampia puroja; Haaraoja, Intalanpuro, Roimalanpuro, Ojasinpuro ja Hirvenoja muodostavat purouomaston. Purouomastoon perustuvalla vesistörakentamisella saadaan Ramstadiuksen mukaan vesiä puhdistettua ja jokeen voidaan laskea puhdasta vettä. Kulttuurimaiseman oleelliset piirteet saadaan myös parhaiten esiin kunnostamalla nämä keskustan purot sekä niiden lähiympäristöt.
 
Lainsäädäntö edellyttää pienvesien suojelua
 
Loimijoen alueella on käynnissä laaja-alainen alueen vesien tilan parantamiseen tähtäävä kehittämistyö. Työtä on syksystä 2018 alkaen koordinoinut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. kuntien ohjaamana.
 
– Työsarka on valtava, koska Loimijoki ja sen sivu-uomat ovat vain välttävässä tilassa ja yläjuoksun osalta tyydyttävässä tilassa. Loimijoen hyvää tilaa ei tulla saavuttamaan ilman merkittävien lisäresurssien kohdentamista alueen vesienhoitotyöhön ja ilman alueen eri toimijoiden laajaa sitouttamista vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen, Ramstadius totesi aloitteessa.
 
Joki voidaan hänen mukaansa palauttaa hyvinvoivaksi ja alueen keskipisteeksi parantamalla veden laatua sekä lisäämällä veden määrää hoitamalla valuma-aluetta.
 
– Pienvesillä on huomattava merkitys vesienhoidon pintavesien ekologisen tilan tavoitteen saavuttamisessa ja säilyttämisessä. Lainsäädäntö edellyttää pienvesien suojelua ja tilan parantamista, hän muistutti.”
 
Lue uutinen kokonaisuudessaan täältä.